Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a obținut certificarea privind implementarea unui sistem de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001:2015

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a obținut certificarea privind implementarea unui sistem de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001:2015

Data: 01.08.2022

În cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” cod SIPOCA 56, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a obținut certificarea privind implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015) pentru activitățile de identificare, administrare și valorificare responsabilă a bunurilor mobile indisponibilizate în timpul procesului penal, respectiv de reutilizare a activelor provenite din infracțiuni. În cadrul procesului de obținere a acestei certificări, sistemul de management al calității implementat la nivelul instituției a făcut obiectul unui audit, fiind constatată implementarea corespunzătoare și eficace a sistemului, conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015).

 Despre proiect

Scopul acestui proiect este creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, iar obiectivul specific îl reprezintă consolidarea capacității Agenției în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii instituționale prin dezvoltarea de instrumente operaționale și strategice, precum și investirea în capitalul uman.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 de luni, iar bugetul total este în sumă de 5.929.095,63 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 83,98386280%, respectiv 4.979.483,60 lei.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă un număr de 430 de procurori, judecători, polițiști, personal din cadrul ANABI, ANAF, ONPCSB, precum și personal din cadrul altor instituții din domeniu.

Rezultatele preconizate ale proiectului vizează:

1 - Capacitate operațională și strategică consolidată la nivelul Agenției;

2 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate;

3 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării şi valorificării bunurilor provenite din infracțiuni.Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Distribuie: