Protecția datelor cu caracter personal în cadrul ANABI

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale în cadrul ANABI: Ovidiu Tudor Cristea - ovidiu.cristea@just.ro

Vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor personale în vederea eliberării formularelor necesare exercitării drepturilor persoanei vizate, conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016.


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A. Considerații generale

Organizațiile și indivizii care prelucrează date cu caracter personal au obligația de a Ie păstra astfel încât să Ie fie asigurată confidențialitatea și securitatea. Aceste obligații sunt subsumate dreptului Ia protecția datelor cu caracter personal, reglementat prin Regulamentul (UE) 2016/679.

De asemenea, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în conținutul dreptului la viață intimă familială și privată, garantat de prevederile art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dreptul Ia protecția datelor cu caracter personal și-a găsit de curând consacrarea, în cadrul drepturilor fundamentale ale persoanei, prin art. 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, instrument juridic fundamental al Uniunii care a căpătat valoare juridică prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

În România, Regulamentul (UE) 2016/679 se aplică prelucrărilor efectuate:

 • prin intermediul unui sistem de prelucrare automatizată (computer);
 • pe suport de hârtie sau în orice altă formă de prelucrare neautomatizată dacă fac parte dintr-un sistem de evidentă sau sunt destinate să fie incluse într-un astfel de sistem;
 • indiferent de forma acestora: fotografii sau înregistrări video ale imaginii sau înregistrări ale vocii, date biometrice.

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale („limitări legate de scop”); adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea Ia minimum a datelor");
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate");
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare");
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate").

Drepturile persoanei vizate:

În conformitate cu legislația aplicabilă beneficiați de:

B. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), ca operator de date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează și implicit cu respectarea dispozițiilor europene și naționale aplicabile.

În acest sens, ANABI prelucrează date cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manual, ținând seama în mod exemplificativ de următoarele scopuri:

 • relații publice/petiționare;
 • resurse umane;
 • acreditare a reprezentanților mass-media;
 • monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private;
 • gestionarea situațiilor de urgență;
 • formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;
 • organizare/derulare evenimente;
 • îndeplinirea atribuțiilor legale de control și audit;
 • gestiunea financiar-contabilă;
 • gestiunea logistico-administrativă;
 • achiziții publice;
 • supravegherea fenomenelor epidemiologice;
 • triajul persoanelor pentru accesul în clădirea din str. B-dul Regina Elisabeta nr. 3, mun. București

ANABI își rezervă dreptul de a solicita și alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în conformitate cu prevederile legale.

Totodată, menționăm că site-ul anabi.just.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, fără a le stoca în scopul prelucrării, înregistrării, difuzării datelor cu caracter personal.

Mai multe detalii privind politica de cookies sunt disponibile Ia următorul link: anabi.just.ro/pagini/acord-de-confidentialitate.

Cadrul legislativ național

•   Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

•   Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor Ia prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;

•  Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANSPDCP, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•  Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

•  Decizia ANSPDCP nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

•  Decizia ANSPDCP nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor;

•  Decizia ANSPDCP nr. 161 din 9 Octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor;
Distribuie: