Promulgarea Legii nr. 216 din 2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

La data de 14.11.2016, președintele României a promulgat prin Decretul nr.942/2016 Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate.


Potrivit acestui act normativ, ”Bunurile imobile intrate, prin confiscare,în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmisecu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrareaautorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice deinteres naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumiteîn continuare entităţi beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată deMinisterul Finanţelor Publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrarea Bunurilor Indisponibilizate”.


Totodată, legea mai prevede că bunurile se dau în administrarebeneficiarilor, în scopul utilizării ca sediu principal sau secundar, iarcriteriile de selecție ale Agenției sunt: lipsa spaţiului cu destinaţie desediu, necesitatea extinderii sediului actual, amplasarea imobilului,suprafaţa, starea tehnică în care se găseşte imobilul, destinaţia actuală, dataprimirii solicitării, situaţia financiară a solicitantului, precum și eventualulimpact asupra bugetului de stat.
Distribuie: