Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agenția Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, dorește să vă ofere informații cât mai cuprinzătoare despre modul în care prelucrează datele cu caracter personal pe care le colectează de la dumneavoastră, atunci când vă înregistrați în cadrul platformei noastre de licitații online, în vederea participării la o licitație, în calitate de potențial cumpărător, potrivit Regulamentului licitațiilor publice.

Pentru că relația noastră este foarte importantă pentru noi, dorim să vă asigurăm că prelucrarea datelor se realizează cu respectarea principiilor generale ale prelucrării, respectiv: cel al legalității, echității și transparenței, al limitării prelucrării datelor la scopul sau scopurile pentru care au fost colectate, al minimizării datelor, respectiv al prelucrării acelor date strict necesare scopului sau scopurilor prelucrării, al respectării caracterului exact și actual al datelor, al prelucrării datelor doar pe perioada necesară atingerii scopului sau scopurilor prelucrării și, nu în ultimul rând, al asigurării integrității și confidențialității datelor prelucrate.

Având în vedere specificul activității noastre, platforma se adresează numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, motiv pentru care, daca nu aveți această vârstă, vă rugăm să nu intrați în contact cu noi prin modalități care implică, din partea noastră, colectarea de date cu caracter personal.

CE DATE PRELUCRĂM, ÎN CE SCOP ȘI PENTRU CÂT TIMP?

După cum ați putut observa, prin intermediul site-ului nostru, prin mijloace electronice, potrivit Regulamentului licitațiilor publice, puteți interacționa cu noi prin modalități ce corespund scopurilor pentru care prelucrăm datele dumneavoastră.:

 • Vă puteți crea (înregistra) un cont pe care îl veți putea folosi pentru participarea la licitații, în calitate de potențial cumpărător; 
 • Ne veți furniza datele necesare îndeplinirii obligațiilor dumneavoastră, în calitate de cumpărător;

Este foarte important ca datele pe care ni le furnizați să fie corecte și actuale întrucât nu vom răspunde pentru consecințele furnizării unor date incorecte sau incomplete. De aceea, vă rugăm să ne informați imediat ce intervin schimbări în datele dumneavoastră, pentru a ne permite să facem actualizările necesare.

În măsura în care ne veți furniza date care aparțin unei alte persoane, vă rugăm să vă asigurați că ați obținut în prealabil consimțământul acesteia pentru a ni le furniza. În cazul în care va trebui să utilizăm datele furnizate de către dumneavoastră pentru a va contacta, iar acestea nu vă aparțin, va trebui să informăm persoana ale cărei date ne-au fost furnizate despre sursa acestora, adică despre faptul că acestea ne-au fost furnizate de către dumneavoastră.

În măsura în care, prin intermediul uneia dintre secțiunile noastre, vă veți putea conecta la un alt web-site, vă rugăm să citiți termenii și condițiile, precum și politica de protecție a acelui web-site, noi neavând niciun control asupra modului în care deținătorii acelor web-site-uri prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor și, prin urmare, niciun fel de răspundere.

Creare cont/înregistrare

Pentru participarea dumneavoastră la licitații, în calitate de cumpărător, potrivit Regulamentului licitațiilor publice, vă vom putea solicita și vom putea prelucra, următoarele date:

 • Nume și prenume: date de identitate (adresa, serie și număr CI/pașaport, CNP, data și locul nașterii, data emiterii și data de valabilitate a documentului de identitate), parola de acces la cont;
 • Date aferente mandantului dumneavoastră, după cum acestea apar în procura notarială sau în împuternicirea prezentată în scopul reprezentării mandantului în cadrul licitației;
 • Date de contact: email și număr de telefon;
 • Date bancare aferente îndeplinirii obligațiilor de plată.

Scopul general al prelucrării datelor este exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor, potrivit Regulamentului licitațiilor publice, dar fără a se limita la: listarea anunțurilor de licitații publice, derularea licitației, validarea adjudecatarului, urmărirea îndeplinirii și executarea obligațiilor de plată.

Vom prelucra aceste date doar pentru perioada atingerii scopului comunicării dintre noi și după aceasta, în măsura în care este necesar pentru apărarea drepturilor noastre, pentru perioadele permise de dispozițiile legale.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Crearea contului și derularea raporturilor dintre dumneavoastră și ANABI – prelucrarea datelor are ca temei juridic îndeplinirea unor obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR);

DESTINATARII DATELOR

În toate situațiile, la datele dumneavoastră ar putea avea acces furnizorii noștri de servicii de mentenanță IT, alți furnizori sau destinatari ai datelor și care vor avea acces la date doar în măsura necesară prestării serviciilor către noi, numai pentru perioada necesară prestării acestora și doar la datele absolut necesare prestării serviciilor. Ne vom asigura în toate cazurile că furnizorii noștri și-au asumat obligații de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SECURITATE

Pentru a răspunde cerințelor Regulamentului General de Protecția a Datelor 2016/679 (“GDPR”), am încercat să implementam toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității datelor, ceea ce face ca, în momentul în care datele dumneavoastră ajung la noi, acestea să beneficieze de nivelul adecvat de securitate împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate, accesului neautorizat, fie ele accidentale sau ilegale.

Personalul nostru este instruit în ceea ce privește modul în care trebuie să gestioneze datele dumneavoastră, furnizorii noștri își asumă, la rândul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină, pe cât permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate.

În ceea ce privește web-site-ul nostru, există măsuri de securitate pentru serverele care găzduiesc web-site-ul nostru și care includ antivirus, firewall, control regulat al securității și scanări de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor.

Îți reamintim că, atunci când web-site-ul nostru vă oferă link-uri către alte web-site-uri, noi nu suntem răspunzători pentru măsurile de Securitate și pentru modul în care deținătorii acestora vă prelucrează datele. De aceea, vă recomandăm ca, de fiecare dată, să vă familiarizați cu politicile acestora de protecție a datelor.

CE DREPTURI AVEȚI?

Întrucât prelucram date ce vă aparțin, beneficiați de mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • de a ne solicita acces la date (în temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram datele care vă aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea datelor, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dacă există un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date, dacă datele sunt transferate către țări terțe și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate; 
 • de a ne solicita rectificarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR; vom derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație în care veți putea primi solicitări în acest sens. Însă, vă rugăm să ne informați imediat ce datele pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare.
 • de a va retrage consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării, inclusiv pentru primirea de informări comerciale, și de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestui consimțământ, înainte de retragerea lui (art. 17 și art. 21 din GDPR);
 • de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării datelor sau, în măsura în care vă veți opune prelucrării, până la momentul soluționării acestei cereri sau în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
 • de a solicita portarea datelor adică dreptul de a primi datele tale personale, pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și pe care le-am prelucrat prin mijloace automate, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
 • de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România; anspdcp@dataprotection.ro; http://www.dataprotection.ro/?page=contact;
 • de a vă adresa instanțelor de judecată pentru realizarea oricăror drepturi de care beneficiați, potrivit dispozițiilor legale.

Este posibil ca, atunci când prelucrarea are ca temei juridic îndeplinirea unei obligații legale din partea noastră, solicitarea dumneavoastră de suspendare sau încetare a prelucrării datelor ne-ar putea pune în imposibilitatea de a înceta prelucrarea dacă aceasta este impusă de dispozițiile legale.

Vă informăm că nu avem implementate procese decizionale automate, respectiv faptul că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate prin mijloace automate pentru luarea unor decizii automate în ceea ce vă privește, cu excepția celor menționate în Politica de cookies, prezentă pe prima pagină a site-ului nostru.

MODIFICARE

Această politică va putea fi schimbată oricând de către noi, atunci când anumite aspecte necesită modificare, dacă intervin modificări legislative sau în alte situații în care vom aprecia că acest lucru este necesar. De aceea, vă invităm să consultați această politică ori de câte ori utilizați pagina noastră de internet.

 

Mai multe detalii:

https://anabi.just.ro/info/persoana-responsabila-cu-protectia-datelor-personale