Regulament

REGULAMENTUL LICITAȚIILOR PUBLICE DESFĂȘURATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Licitațiile publice prin mijloace electronice organizate de către ANABI se desfășoară în conformitate cu dispoziții Legii nr. 318/2015[1] pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și cu prevederile Ordinului comun al  Ministrului Justiţiei și al Ministrului Finanţelor Publice nr. 4.344/C/2.843/2016[2] pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate, urmând ca licitația să parcurgă etapele deschise mai jos:  

 1. Publicarea Anunțului de licitație
 2. Înscrierea la licitație
 3. Desfășurarea licitației
 4. Activități post-licitație (plata prețului și predarea bunului adjudecat)

Potențialii cumpărători sunt informați că bunurile se vând ca atare, pe loturile specificate în anunț (dacă este cazul), în starea în care au fost indisponibilizate și date spre valorificare Agenției, la locul de depozitare al acestora specificat în anunț.

Prețul de pornire a licitației este:

 1. Pentru prima licitație – prețul de evaluare;
 2. Pentru a doua licitație – prețul de evaluare diminuat cu 25%;
 3. Pentru a treia licitație – prețul de evaluare diminuat cu 50%.

La cea de-a treia licitație, bunurile sechestrate vor fi vândute dacă un ofertant oferă cel puțin 50% din prețul de evaluare.

Dacă pentru un termen de licitație există o ofertă de cumpărare mai mare decât prețul de pornire al licitației, licitația va începe de la acel preț.


1. Publicarea Anunțului de licitație


Anunţul de licitaţie prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenţiei, se afişează la sediul Agenţiei, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, precum și la locul vânzării. Anunțul  poate fi publicat inclusiv pe site-uri specializate sau în publicații naționale/locale.

Anunțul de licitație prin care se programează licitația prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenției cu cel puțin 10 zile înainte de data licitației.

Pentru fiecare termen de licitație se realizează o nouă publicitate a vânzării.


2. Înscrierea la licitație


Participarea la licitaţie, fie personal, fie prin reprezentant, este condiţionată de înregistrarea pe platforma ANABI dedicată licitațiilor publice desfășurate prin mijloace electronice până la data specificată în anunț, unde, pe baza datelor de identificare, se atribuie un cod unic şi o parolă.

Termenul limită pentru înscrierea la licitație este stabilit cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea licitației online.

De regulă, termenul de înregistrate este stabilit cu 2-3 zi înainte de data stabilită pentru desfășurarea licitației online.

La înregistrare trebuie furnizate Agenției în mod obligatoriu următoarele elemente:

 1. datele de identificare:

a1. În cazul ofertantului persoană fizică: numele, prenumele, domiciliul fiscal, codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, număr de telefon, adresa de e-mail. Se va atașa copie/scan de pe actul de identitate/act de înregistrare etc.

Persoanele fizice străine vor atașa copie/scan de pe actul de identitate, paşaport, numărul de identificare fiscală etc.

a2. În cazul ofertantului persoană juridică: denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, număr de telefon, adresa de e-mail. Se va atașa copie/scan de pe certificatul unic de înregistrare, precum și de pe Extrasul din Registrul Comerțului (extras RECOM).

Persoanele juridice străine vor atașa actul de înmatriculare tradus în limba română, precum și Extras din Registrul autorității competente din care să rezulte reprezentanții persoanei juridice, tradus în limba română.

 1. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;

           Pentru persoane fizice care reprezintă altă persoană fizică: Se va atașa împuternicire în formă autentică notarială sau împuternicire avocațială;

           Pentru persoane fizice care reprezintă o persoană juridică și nu dețin calitatea de asociat, angajat: Se va atașa împuternicire în formă autentică notarială sau împuternicire avocațială;

           Pentru persoane fizice care reprezintă o persoană juridică (inclusiv asociații, fundații sau persoane fizice autorizate) și dețin calitatea de angajat: Se va atașa Împuternicire emisă, semnată și ștampilată de reprezentantul/administratorul desemnat al persoanei juridice.

 1. bunul pentru care licitează;
 1. oferta de cumpărare reprezentând cel puțin prețul de pornire al licitației;

           Sunt admise la licitaţie ofertele care ating cel puţin preţul de pornire, sosite până la termenul comunicat în anunţ.

           Dacă există o ofertă de cumpărare mai mare decât prețul de pornire (publicat în anunț), licitația va începe de la acest preț.

 1. Dovada plăţii de către ofertant a garanţiei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

Garanția de participare se achită în contul RO52.TREZ.7035.005X.XX01.9606, deschis la Trezoreria Sector 3 București, beneficiar Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, cod de identificare fiscală: 36461480.

Plata garanției se poate efectua și prin intermediul serviciului de tip ”internet banking”.

În cazul în care garanția este achitată de o altă persoană fizică/juridică decât cea care se înscrie la licitație, se va atașa copie de pe mandatul (sub semnătura privată) din partea ofertantului pentru persoana care face plata.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor care au participat la licitaţie, dar nu au fost declaraţi adjudecatari.

 

Garanţia de participare nu se restituie în cazul ofertanţilor care au fost declaraţi adjudecatari, dar nu au plătit preţul.

 

Garanţia de participare depusă de persoana care a fost declarată adjudecatar se reţine în contul preţului final de adjudecare în urma licitației.

 

Câștigătorul licitației are obligația de a achita prețul final în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării (finalizării licitației).

 

 1. În vederea restituirii garanției de participare către ofertanții care nu au fost declarați câștigători trebuie furnizate informațiile bancare corespunzătoare, respectiv:
 • Cod IBAN;
 • Beneficiar (numele titularului de cont);
 • CUI/CNP Beneficiar;
 • Numele instituției bancare la care este deschis contul.
 • Ofertantul va atașa dovada emisă de unitatea bancară că acesta este proprietarul contului bancar indicat.

 

 1. consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

 1. consimțământul privind acceptarea condițiilor și termenelor privind desfășurarea Licitațiilor publice organizate de către ANABI prin mijloace electronice;

 

 1. declaraţia pe propria răspundere prin care certifică faptul că ofertantul nu este persoană interpusă cu proprietarul bunurilor.

 

IMPORTANT

Prin finalizarea procedurii de inregistrare solicitantul confirma faptul ca documentele, datele și informațiile furnizate sunt reale și că este informat cu privire la aplicabilitatea prevederilor art. 326 Cod Penal privind falsul in declaratii.

 


3. Desfășurarea licitației


După expirarea termenului de înscriere, comisia de licitație verifică și analizează dacă ofertanții au depus/încărcat documentele necesare înscrierii la licitație.

Comisia de licitație va întocmi un proces-verbal în care se vor menționa înregistrările efectuate pentru licitația publică realizată prin mijloacele electronice, ofertanții a căror înregistrare a fost validată, data și ora de înregistrare. 

Ofertanții a căror înregistrare a fost validată de către comisia de licitație vor primi pe adresele email indicate o confirmare care va atesta înscrierea acestora la licitație, precum și un cod unic și o parolă pentru a putea face opțiuni și supralicitări, pe perioada desfășurării licitației.

Proprietarul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.

Prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare stabilit conform raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR. Dacă există o ofertă de cumpărare mai mare decât prețul de pornire (publicat în anunț), licitația va  începe de la acest preț.

Pasul de licitare se stabilește de comisia de licitație, va fi prevăzut în anunțul de licitație și este cuprins între 5—15% din prețul de începere a licitației, astfel:

 1. pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, pasul de licitație se stabilește la 15%;
 2. pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001—50.000 lei, pasul de licitație se stabilește la 10%;
 3. pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitație se stabilește la 5%.

 

Pe perioada licitației, ofertanții înscriși pot face opţiuni şi supralicitări conform pasului de licitare stabilit, faţă de preţul cel mai mare din ofertele de cumpărare înscrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei sau, în lipsa unei asemenea oferte, față de prețul de pornire stabilit prin anunț.

Bunul se adjudecă celui care oferă preţul cel mai mare faţă de preţul de pornire sau faţă de preţul de începere a licitaţiei, după caz.

Dacă se înscrie un singur ofertant, care oferă cel puţin preţul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

În situația în care, la ultimul pas de licitație, există doi sau mai mulți ofertanți care oferă același preț și nu doresc să liciteze la următorul pas, va câştigă prima ofertă înregistrată (ofertantul care a înregistrat primul documentația completă de participare la licitație).

Pentru ofertele formulate în ultimul minut al licitației se aplică automat regula “timp suplimentar”. Acest timp suplimentar este pus la dispoziție celorlalți participanți pentru a putea formula contraoferte. Timpul suplimentar este stabilit de comisia de licitație prin anunț și este de cel puțin trei minute.

Adjudecatarul este anunţat pe cale electronică de Agenţie, de îndată, după terminarea licitaţiei.

Cu această ocazie, câștigătorul va fi notificat asupra faptului că preţul bunului adjudecat se achită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. Garanţia de participare depusă de adjudecatar se reţine în contul preţului.

După licitaţie, comisia de licitaţie întocmeşte un proces-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, care va cuprinde și un clasament al ofertanților.

 


4. Activități post licitație (plata prețului și predarea bunului adjudecat)


În termen de cel mult 24 de ore de la achitarea preţului, adjudecatarul comunică Agenţiei dovada plăţii acestuia.

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data plăţii în întregime a preţului, comisia de licitaţie întocmeşte certificatul de adjudecare.

Predarea-primirea bunului adjudecat are loc la locația specificată în anunț și se poate efectua doar după confirmarea plăţii efectuate în contul Agenţiei și emiterii certificatului de adjudecare, prin încheierea unui proces-verbal de predare-primire.

În situația în care nu se face plata în termen de către adjudecatar, licitaţia va fi câştigată de următorul participant de pe listă (clasament), în ordine descrescătoare, dacă acesta a oferit cel puţin preţul de evaluare.

În situaţia în care se înscrie un singur ofertant, care oferă cel puţin preţul de pornire iar acesta nu achită prețul bunului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării (finalizării licitației), procedura de licitație se reia de la același preț de pornire.

 În situația în care nu există înscriși la licitație, procedura de licitație se reia, prețul de pornire a licitației fiind stabilit conform Ordinului comun al  Ministrului Justiţiei și al Ministrului Finanţelor Publice nr. 4.344/C/2.843/2016

În situaţia în care licitația nu se finalizează prin adjudecarea bunului (de ex. nu există niciun adjudecatar la finalul licitaţiei, singurul adjudecatar participant nu a plătit preţul etc.), procedura de licitaţie se reia la acelaşi preţ de pornire.

În cazul în care din motive tehnice aplicația informatică prin intermediul căreia se realizează licitația nu este disponibilă pentru un interval de până la o oră, durata licitației se prelungește cu 24 ore.

În cazul în care din motive tehnice aplicația informatică prin intermediul căreia se realizează licitația nu este disponibilă pentru un interval mai mare de oră, licitația se anulează și se reprogramează în termen de cel mult 7 zile de la remedierea defecțiunii tehnice, prețul de pornire fiind cel inițial.

Rapoartele generate de platformă vor fi folosite și anexate la întocmirea documentelor obligatorii privind desfășurarea licitațiilor publice realizate prin mijloace electronice.

Prin acceptarea condițiilor și termenelor privind desfășurarea licitațiilor publice organizate de către ANABI prin mijloace electronice, se consideră că informațiile furnizate de ofertanți sunt reale, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul in declarații.

 

LEGISLAȚIE ANABI - https://anabi.just.ro/Legislație

 

 

[1] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 24 decembrie 2015

[2] Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 22 decembrie 2016